Bhakta Kolatam’s Spiritual Rhythms Illuminate Koti Deepotsavam 2023